PROHLÁ_ENÍ (CZ)

PROHLÁ_ENÍ ENGS

Úvod.

V blízké budoucnosti se Evropa stane sv_dkem demografické zm_ny, která se projeví jak v politické, tak v hospodá_ské oblasti. K této zm_n_ dojde, proto_e p_ib_vá star_ích lidí, zatímco celkov_ po_et obyvatel klesá. Takové realit_ budou _elit v_echny evropské zem_.
D_sledkem je, _e na star_í lidi b_vá a_ p_íli_ _asto pohlí_eno jen jako na nákladovou polo_ku, odpov_dnou za kdejakou krizi rozpo_tu, po_kozující domácí hospoda_ení a brzdící hospodá_sk_ r_st.

Evropská sí_ zelen_ch senior_ (ENGS) nesdílí takové záporné stanovisko. Nespat_ujeme v demografickém v_voji budoucí zápas mezi generacemi. Vidíme zde naopak p_íle_itost ke spole_né tv_r_í práci v_ech v_kov_ch skupin pro spole_nou budoucnost, kde budeme moci spojit na_i zku_enost s nad_ením mlad_ch lidí.

Je zapot_ebí zm_nit náhled na staré lidi a zbavit se stereotypu, kter_ je pova_uje bu_ za ubohou a závislou skupinu spole_nosti, nebo za sobce, upnuté jen na své bohatství a sv_j majetek. Ve skute_nosti jsou na_e pot_eby stejn_ rozmanité jako jin_ch lidí. Máme v úmyslu pro_ít stá_í smyslupln_ a tak dlouho, jak jen budeme schopni, se ve spole_nosti aktivn_ podílet na _innosti pro ve_ejné blaho.

Jestli_e obyvatelstvo trvale stárne, musí star_í ob_ané p_evzít v_t_í díl spole_enské odpov_dnosti. Star_í lidé jsou skryt_m zdrojem bohat_ch zku_eností, znalostí a dovedností, kter_ _eká na své objevení a uznání. Politici by m_li d_v__ovat ve zp_sobilost star_ích ob_an_ a uvítat jejich spoluú_ast p_i vytvá_ení a uskute__ování politick_ch program_. Pova_ujeme se samoz_ejm_ za sou_ást Zeleného hnutí, jeho_ po_átky mnozí z nás pamatují a odvozují odtud i _adu zku_eností; n_kte_í z nás pat_í mezi zakládající _leny Zelen_ch stran.

Neptáme se p_íli_, co m__e Zelené hnutí ud_lat pro star_í ob_any, ale spí_, co mohou star_í lidé se sv_mi zku_enostmi, _asem, energií a tvo_ivostí ud_lat pro Zelené hnutí.
V pojetí ENGS je proto p_ednostní otázkou, _ím m__eme my, star_í lidé, p_isp_t ke zdokonalení ekologické politiky, k _innosti a k úsp_chu Zelen_ch stran.

V Zeleném hnutí s jeho sociálním a ekologick_m zam__ením nespat_ujeme hnutí pouze do_asné. Víme, _e chce-li lidstvo p_e_ít, pot_ebuje Zelené hnutí v__n_ _ivé.
Zelené hnutí není ani regionální, ani národní. Je mezinárodní a v_esv_tové. Zatímco jiné strany mohou omezit svou _innost na ur_itou oblast _i národ, Zelení natrvalo nemohou. _innost mezinárodní je pro n_ nutností.

ENGS zakládá svou _innost na stranick_ch programech Zelen_ch v Evrop_ a na _ídících zásadách Evropské zelené strany (EGP), p_i_em_ hledá _e_ení pro demografické zm_ny na kontinentu s nar_stajícím po_tem star_ch lidí. Abychom toho dosáhli, vyty_ujeme následující body na_eho manifestu, které se na jedné stran_ t_kají osobního _ivota star_ch lidí, na stran_ druhé jsou v_sledkem na_í celo_ivotní zku_enosti a chceme je proto vnést do Zelené politiky. Tím se sna_íme p_isp_t k dosa_ení spole_n_ch Zelen_ch cíl_ jako jsou solidarita, mír, trvalá udr_itelnost, spravedlivé rozd_lování _i odvrácení nebezpe_í klimatick_ch zm_n.

1. _ádnou diskriminaci na trhu práce

ENGS odmítá diskriminaci star_ích zam_stnanc_ na pracovním trhu takov_mi zp_soby, jak_mi jsou nucen_ p_ed_asn_ odchod do d_chodu, odpírání mo_nosti p_e_kolení _i mo_nosti zastávat odpov_dná místa. V _ádné profesi by nem_lo b_t vynucováno p_ed_asné penzionování, nejde-li o zdraví _i schopnost zam_stnance. Usilujeme rovn__ o mo_nost dal_ího vzd_lávání pro star_í zam_stnance.
D_sledky nov_ch evropsk_ch na_ízení, sm__ujících k vylou_ení v_ku ze mzdov_ch stupnic, by m_ly b_t urychlen_ p_ezkoumány.

2. P_edávání zku_eností – celo_ivotní vzd_lávání

ENGS si p_eje, aby znalosti a zku_enosti star_ích lidí byly spole_ností p_ijímány jako celek, zejména pak na pracovi_tích.
Mnoho star_ích lidí získalo b_hem svého dlouhého profesního _ivota strategické my_lení a jednání a schopnost spole_enského p_sobení, co_ se mladí lidé musí teprve u_it. Na druhé stran_ pot_ebují star_í lidé pomoc a _kolení v oboru informa_ních technologií (IT), kter_ v_t_ina mlad_ch lidí ovládá lépe.
To je d_vod, pro_ vy_adujeme právo na celo_ivotní vzd_lávání, právo na v_m_nu v_domostí a poradenství zejména mezi star_ími a mlad_ími lidmi, a to jak na pracovi_tích, tak v soukromé oblasti. Pot_eba pomoci a _kolení v IT by v_ak nem_la b_t omluvou pro p_ehlí_ení a podce_ování mnoha jin_ch schopností star_ích zam_stnanc_. Spole_nou _inností star_ích a mlad_ích bychom tak cht_li vytvo_it nové p_íle_itosti pro na_i spole_nost.
Více ne_ dosud by m_ly b_t vta_eny do _ivota spole_nosti jiné diskriminované skupiny, jako osoby s nízk_mi p_íjmy, migranti _i posti_ení lidé.

3. Právo na osobní a spole_ensk_ rozvoj.

V_echny generace a v_ichni _lenové spole_nosti mají právo na osobní a sociální rozvoj. Ten podmi_uje, aby _lov_k mohl _ít svobodn_ a sám o sob_ rozhodovat.
Pevná a p_ita_livá demokratická spole_nost si cení rozmanitosti a_ v_kové _i etnické, _ivotního zp_sobu m_stského _i venkovského. K dosa_ení takové r_znorodosti by m_la b_t zaji_t_na rovnost p_ístupu k prost_edk_m – kultu_e, vzd_lání, v_chov_. Ani chudoba, ani v_k by nem_ly b_t p_eká_kou.
Uv_dom_l_ pom_r k p_írodnímu prost_edí umo__uje _lov_ku pochopit své místo v celém ekosystému. Základem takového pom_ru je vzájemná úcta, uznání osobní integrity jin_ch lidí, interkulturální a smyslové nadání, vlastnosti, které je mo_né rozvíjet i v pozdním v_ku.

4. Dobrovolnická práce

My “mladí senio_i” se po odchodu do d_chodu nechceme stát nákladovou a v_dajovou polo_kou spole_nosti, ale chceme vyu_ít _as, kter_ nám byl vym__en, ke smysluplné spole_enské _innosti.
Na_í neplacenou prací bychom cht_li p_isp_t ke zm_n_ _eb_í_ku hodnot a dát pojm_m „práce“ a „voln_ _as“ nov_ v_znam.
Spole_nost ov_em musí ocenit na_i _innost v komunitách tím, _e bude z_izovat agentury pro dobrovolnickou práci, které budou dob_e organizovány, umo_ní ná_ podíl na jejich vytvá_ení a ú_ast v nich. To v _ádném p_ípad_ neznamená p_ebírání pracovních míst, v_pov_di zam_stnanc_m a jejich náhradu neplacen_mi dobrovolníky.
Zemí, kde dobrovolnická práce u_ je organizována, se to samoz_ejm_ net_ká. Tam v_ak budeme _ádat oficiální uznání dobrovolnické práce a v_cné p_edpisy pro její vykonávání.

5. Starobní d_chody

Zasazujeme se o p_im__ené starobní zaopat_ení pro ka_dého, o systém, kter_ neustál_m znehodnocováním d_chod_ nepovede k chudob_ ve stá_í.
Projednána musí b_t také spole_ná základní p_edstava o d_chodovém poji_t_ní.

6. Nové formy _ití a bydlení ve stá_í

My, senio_i z ENGS, chceme trávit ná_ _ivot ve vlastním byt_ _i dom_ tak dlouho, jak to bude mo_né. Nechceme _ít v ghettech pro staré lidi, které vedou k v_t_í závislosti, ani v rozdrobené spole_nosti s rozd_lením na v_kové skupiny. Budeme-li pot_ebovat pé_i, musí zde b_t mo_nost vybrat si z n_kolika rozdíln_ch podob bydlení, vhodn_ch i pro staré lidi: _ití v n_kolikagenera_ním dom_, v oby_ejném sousedství nebo v rozd_leném byt_. M_lo by také b_t mo_né obdr_et pen__ní pomoc na p_em_nu domácnosti, která se stala ji_ p_íli_ velkou, na n_kter_ jin_ zp_sob bydlení.

7. Proti rostoucí liberalizaci sociálních slu_eb

ENGS _ádá jasné zákonné p_edpisy pro sociální slu_by v celé Evrop_. Odmítáme definici takov_ch slu_eb jako “zbo_í”, obchodovatelnému ve volném tr_ním hospodá_ství, a _ádáme naopak jejich zvlá_tní zákonnou ochranu jako_to základní ve_ejné slu_by. Sociální a zdravotní slu_by, t_kající se ob_an_, zejména star_ch lidí, musejí b_t v budoucnu zaru_eny jako základní pé_e. Zdravotní pé_e a sociální slu_by by v _ádném p_ípad_ nem_ly b_t omezeny spole_ensk_m postavením nebo právem k pobytu.

8. Pomoc star_ím migrant_m

Systémy sociálního zabezpe_ení by m_ly b_t p_ístupné pro heterogenní skupinu migrant_ tak, aby na n_ mohli lehce dosáhnout ve shod_ se sv_m kulturním zázemím. Podporujeme interkulturální otev_ení a modernizaci zabezpe_ení pro star_í migranty. K dosa_ení takového stavu je nutné, aby ti, kdo pracují v t_chto slu_bách, získali pot_ebné informace p_ímo v doty_n_ch skupinách, v jejich organizacích a u jejich p_edstavitel_.

9. P_ístup ke zdravotní pé_i. Zem_ít d_stojn_.

Zdrav_ a odpov_dn_ zp_sob _ivota m__e pomáhat dlouho zachovat dobré zdraví. Pro star_í lidi by m_la b_t p_ístupná kvalitní a komplexní zdravotní pé_e, poskytovaná profesionály, dobrovolníky a rodinn_mi p_íslu_níky. T_m, kdo si to p_ejí, by m_la b_t poskytnuta kone_ná pé_e doma _i v hospici pou_itím paliativní medicíny.
Domácnosti star_ch lidí by m_ly b_t pravideln_ kontrolovány volen_mi zástupci sdru_ení usedlík_, které bude mít pot_ebné právo takovou inspekci provád_t.

10. Mobilita

Ve_ejná doprava by m_la b_t p_ístupná a bezpe_ná pro v_echny v_kové skupiny, tak aby nebylo p_íli_ obtí_né pou_ít vlak, tramvaj nebo autobus. Pro nízkop_íjmové skupiny by m_la b_t sleva jízdného.
Aby byla ve_ejná doprava bezpe_n_j_í, m_l by se zv__it po_et _len_ bezpe_nostního personálu.

11. Nová smlouva mezi mlad_mi a star_mi.

S postupujícími demografick_mi zm_nami v celé Evrop_ budou muset star_í lidé p_ispívat v_t_í m_rou spole_nosti a hospodá_ství. Musí nastat spolupráce mezi mlad_mi a star_mi. Zatímco se mladí lidé bojí nezam_stnanosti, star_í se mohou bát ve stá_í nouze. To je d_vod pro novou smlouvu mezi generacemi. Chceme pomoci najít nejlep_í _e_ení problém_ a tím posílit a udr_ovat soudr_nost generací.

12. Senio_i z ENGS zasahují do v_ech ostatních oblastí politické _innosti, které se dot_kají jejich zájm_.

ENGS se chce podílet na _e_ení v_ech politick_ch otázek, které se t_kají
celé na_í spole_nosti:

a. Anga_ujeme se za trvale udr_itelné _ití v Evrop_ a za budoucnost, kde spot_eba se nestane jedinou náplní _ivota. Chceme dokázat, _e vedením nekonzumního zp_sobu _ivota umo_níme lep_í budoucnost také chud_ím národ_m.

b. Existuje-li ji_ globalizace, pak chceme, aby m_la sociální a ekologick_ rozm_r a po_adujeme hospodá_ství se smyslupln_m r_stem.

c. Místo omezeného tr_ního my_lení s jeho diskriminující stupnicí hodnot lidsk_ch zdroj_ dáváme d_raz na etické stránky lidského _ivota, kter_ má sv_j vlastní ú_el.
Smyslem _ivota není práce jako taková, smyslem _ivota je _ivot sám.

d. Zelené národní a nadnárodní _innosti jsou nezbytné, proto_e pot_ebujeme ú_innou protiváhu k existujícím multinacionálním ekonomick_m a finan_ním strukturám a organizacím; ty jsou v na_em globalizovaném sv_t_ úsp__n_ _inné a nemají _ádné problémy s jin_mi jazyky, nábo_enstvím, sm__lením, mentalitou, národní identitou _i národními zájmy.

e. Mezi Zelen_mi a tradi_ními politick_mi stranami je podstatn_ rozdíl: Zelené strany p_iná_ejí do politiky –v_dom_ _i nev_dom_- zcela nov_ rozm_r. Nezam__ují se v_lu_n_ na podmínky _ivota v lidské spole_nosti, ale také na sou_ití lidské spole_nosti s okolím, kde musí platit p_irozené právo v_ech druh_ _iv_ch bytostí o _ití a p_e_ití v p_írodních podmínkách. To je také d_vod, pro_ není mo_né vt_snat zelená stanoviska do zjednodu_ujícího vzorce levá – pravá.

f. Proto_e ka_d_ _lov_k má mít právo na p_ístup k energii, _ádáme, aby dozor a doprava energie z_stala ve_ejnou slu_bou, která se za _ádn_ch okolností nesmí stát ob_tí liberalizace.
Dal_í slu_by, jako ve_ejnou p_epravu, po_tu, telefony _i zdravotní pé_i, pova_ujeme rovn__ za slu_by pro spole_nost. Budeme se zasazovat o to, aby v_echny tyto slu_by z_staly slu_bami ve_ejn_mi a tam, kde tomu tak ji_ není, aby byly pod ve_ejnou správu vráceny. Umíme si v nich p_edstavit i ú_ast zam_stnanc_ _i zákazník_.

g. P_írodní katastrofy stejn_ jako jiné pohromy a bída mívají mezinárodní rozm_ry. Sv_tová reakce na n_ b_vá _asto bezprost_edním a ohromujícím aktem solidarity. Globalizovan_ sv_t ale nepot_ebuje pouze tyto _ivelné mezinárodní kampan_, n_br_ ú_inné a trvalé solidární struktury.
Zelení musí podporovat neziskové organizace jako je Greenpeace _i Amnesty
International stejn_ jako OSN, EU _i UNICEF, ale musí vytvo_it i n_co nového:
vedle evropské sít_ by m_la b_t zalo_ena také mezinárodní sí_ Zelen_ch senior_.

h. Pro zachování _ivota na Zemi nesta_í soupe_ení tradi_ních politick_ch stran
v prost_edí lokálního blahobytu s masovou produkcí a masovou spot_ebou.
Jestli_e v_da v konzumní spole_nosti neumí najít v_chodisko, zb_vá pouze _e_ení,
které navrhují Zelená hnutí, tedy zm_na zp_sobu _ivota, vytvo_ení nové ekonomie a
posuzování prosperity rodin _i národ_ podle jin_ch m__ítek, tj. podle míry vyu_ití
hodnot, ne podle míry sm_ny hodnot.

i. Nenabídne-li v_da jiné mo_nosti neomezeného r_stu, bude sv_t p_inucen zm_nit zp_sob _ivota. M__e to vést k násiln_m st_et_m kv_li nedostatku vody a jin_ch zdroj_. Ekologická hnutí, která dlouho varují p_ed hrozbou podobn_ch srá_ek, musí bránit soudr_nost mezinárodní demokracie a zamezit tak nejlep_í mo_nou cestou válkám a násilí.

Uvedené body jsou d_vodem, pro_ musíme posilovat Zelené hnutí na mezinárodní úrovni a pro_ ENGS pot_ebuje lidi se zájmem o politiku, kte_í jsou ochotni pomoci nám t_chto cíl_ dosáhnout.

Print Friendly, PDF & Email

YouTube